Assamblea general 2008

Benvolgut soci: Per acord de la Junta Directiva, i d'acord amb l'article tretzè dels estatuts, per la present se te convoca a la Assemblea General Ordinària, que es celebrarà el proper dia 9 de abril, dimecres, a les 20’30 hores, en primera convocatòria i a les 21 hores en segona convocatòria, al Club Pollença, amb el següent ORDRE DEL DIA :

1. Lectura i aprovació o objeccions, en el seu cas, de l’acta de la reunió anterior.

2. Lectura, discussió i aprovació, en el seu cas, de la memòria, balanç i compte de resultats de l’exercici 2007.

3.  Proposta de pressupost de l'any 2008, cometent-la a discussió, aprovació o objeccions en el seu cas.

4.  Intervenció del Sr. President 5. Precs i preguntes. A tots als socis assistents a aquesta assemblea seran obsequiats amb una botella de vi negre de l'Associació.