ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Benvolguts socis i sòcies:

Per acord de la Junta Directiva, i d'acord amb l'article tretzè dels estatuts, per la present se us convoca a l'Assemblea General Ordinària, que es celebrarà el proper  dimecres , dia 28 de març de 2012, dimecres, a les 20:15 hores, en primera convocatòria i a les 20:30 h en segona convocatòria, al saló del Club Pollença, amb el següent

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació o objeccions, en el seu cas, de l'acta de la reunió anterior.
2. Lectura, discussió i aprovació, en el seu cas, de la memòria, balanç i compte de resultats de l'exercici 2011
3. Proposta de pressupost de l'any 2012, cometent-la a discussió, aprovació o objeccions en el seu cas.
4. Resum de les activitats fetes durant l'any 2011
5. Intervenció del Sr. President.
6. Precs i preguntes.

(A tots els socis i sòcies assistents a aquesta Assemblea seran obsequiats amb una botella de vi negre de l'Associació)